Empati Nedir?

Emine Tamkavas


Günümüzdeki empati tanımına, zaman içindeki pek çok değişiklik sonucunda ulaşılmıştır. “Empati” teriminin iki atası vardır; Almanca’daki “einfühlung” ve Eski Yunanca’daki “empatheia” terimleridir. 1897 yılında Lipps, einfühlung’u şöyle tanımlamaktaydı: Bir insanın, kendisini karşısındaki bir nesneye örneğin bir sanat eserine yansıtması, kendini onun yerinde hissetmesi ve bu yolla o nesneyi kendi içine alarak (absorbe ederek/ özümseyerek) anlaması sürecine einfühlung adı verilir (Barret-Lennard, 1981 ve Wispe,1986). Burada tanımlandığı şekliyle bir insanın karşısındaki bir nesneyi algılamasında ortaya çıkmaktadır. Lipps 1897 den sonraki çalışmalarında, nesnelerin yanı sıra insanların algılanması sırasında einfühlung’un ortaya çıkabileceğinden söz etmiştir. 1903 yılında yayınlanan bir makalesinde Lipps, bir insan için üç bilgiden söz eder, bunlar;

a) nesnelere ilişkin

b) kişinin kendisine ilişkin

c) diğer insanlara ilişkin bilgilerdir.

Üçüncü tür bilgiyi elde etmenin yolu ise einfühlung’dan yararlanmaktır. Bu yolla insanlar, karşısındakilerin iç dünyalarına nüfuz etme, onları tanıma şansına sahip olurlar.

1909 yılında Tichener, einfühlung terimini, Eski Yunanca’daki “empathei” teriminden yararlanarak İngilizce’ye “empathy” olarak tercüme etti. Böylece empatinin psikoloji ve psikiyatri literatüründeki serüveni başlamış oldu.

Batson’nun ve arkadaşlarının da belirttiği gibi, ilgili yayınları incelediğimizde, empatiye ilişkin tanımların, yıllar boyunca üç temel aşamadan geçtiğini görmekteyiz. Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz: Başlangıçtan 1950’lerin sonuna kadar, empati, bilişsel bir kavram olarak ele alınmış, “empati ölçümü” adı altında daha çok kişilerin birbirlerinin kişilik özelliklerini nasıl algıladıkları ölçülmüştür. 1960’lı yıllarda ise empatinin bilimsel boyutunun yanı sıra duygusal boyutu da vurgulanmıştır; bu yıllarda, bir kişinin karşısındaki kişi gibi hissetmesi , empati kabul edilmiştir. 1970’lerde ise üçüncü aşamaya geçilmiştir. Bu dönemde empati, 1960’lara oranla daha dar anlamda kullanılmaya başlanmış, bir kişinin belli bir duygusunu anlamaya ve durumu ona iletmeye “empati” adı verilmiştir.

EMPATİNİN TANIMI

Bugün empatiyi özetle şöyle tanımlıyoruz:

Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine “empati”adı verilir.

Yukarıdaki empati tanımı üç ögeden oluşmaktadır. Kişinin empati kurabilmesi için gerekli olan bu ögeleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.Başka bir söyleyişle, empati kurmak isteyen kişinin, karşısındaki kişinin fenomolojik alanına girmesi gereklidir. Fenomolojik alan, psikolojideki fenomolojik yaklaşıma göre her insanın fenomolojik alanı vardır. Her insan gerek kendisini, gerekse çevresini, kendine özgü bir biçimde algılar;bu algısal yaşantı özneldir (subjektiftir); kişiye özgüdür.Yani her insan dünyaya, kendine özgü bir bakış tarzıyla bakar.Eğer bir insanı anlamak istiyorsak, dünyaya onun bakış tarzıyla bakmalı, olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız.

Bunu gerçekleştirmek için de empati kurmak istediğimiz kişinin rolüne girmeli,onun yerine geçerek adeta olaylara onun gözlüklerinin gerisinden bakmalıyız. Bir kızılderili atasözü “Bir insanı anlamak istiyorsan , gökte üç ay eskiyene kadar onun ayakkabılarıyla dolaşmalısın” der. Karşımızdaki kişinin rolüne girerek empati kurduğumuzda, o kişinin rolünde kısa bir süre kalmalı, daha sonra bu rolden çıkarak kendi yerimize geçebilmeliyiz. Aksi halde empati kurmuş sayılmayız.Karşımızdaki ile özdeşim kurmak (ona benzemek) veya ona sempati duymak, empatiden farklı şeylerdir.

2. Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamamız gereklidir. Empatiyi tanımlarken bu noktayı vurguladığımızda, empatinin iki temel bileşeninden söz etmiş oluyoruz. Bunlar empatinin bilişsel ve duygusal bileşenleridir. Karşımızdakinin rolüne girerek onun ne düşündüğünü anlamamız, bilişsel nitelikli bir etkinliktir

3. Empati tanımındaki son öge ise, empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki kişinin duyguları ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade edemezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız.

Araştırmacılar, insanların zihinlerinde kurdukları empatiyle, karşılarındaki kişiye ilet- tikleri empati arasında farklılık bulunduğunu belirtmektedirler (Lonnatti, 1975; Barrett-Lennard, 1981; Jackson, 1987)

Bu farkın özellikle çocuklarda daha da belirgin olması söz konusudur.Borke’ye (1971) göre çocuklar, karşılarındaki kişinin duygularını ve düşünceleri doğru olarak anlasalar bile, bu durumu iletmekte başarılı olmayabilirler. Çocuklar gibi biz yetişkinler de zaman zaman, karşımızdakilerin duygularını ve düşüncelerini doğru anlasak bile, doğru empatik tepki vermekte, yani içimizdekini ifade de güçlük çekebiliriz. Örneğin bir dostumuz üzülmektedir. Kendimizi onun yerine koyup neler yaşamakta olduğunu anlarız. Onun duygularını içimizde hissederiz. Sıra, bu durumu ona ifade etmeye geldiğinde ise, hiç bir şey yokmuş gibi gülümseyerek “takma kafanı” diyebiliriz. Eğer böyle yaparsak, yüzümüzdeki ifadeyle ve söylediğimiz sözle içimizdeki duygular arasında çelişki var demektir. Böyle yaptığımızda doğru empati kurmuş fakat karşıdakine yeterince iletmemiş oluruz.

Karşımızdaki insanlara empatik tepki vermenin başlıca iki yolu vardır: Yüzümüzü / bedenimizi kullanarak onu anladığımızı ifade etmek ve sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmek ve sözlü olarak onu anladığımızı ifade etmek. Empatik tepki vermenin en etkili yolu, her halde bu ikisini birlikte kullanmaktır. Bir sıkıntımız olduğunda, bizimle konuşan kişi dostça bir gülümsemeyle kolumuza dokunup sıkıntımızı sözelleştirirse, örneğin “son günlerde çok bunalmışsın” derse rahatladığımızı hissedebiliriz (Dökmen,2001)

Özellikle çocukla ilgili bir sorun veya durumu çocukla birlikte değerlendirirken, olaya, çocuğun bakış açısını anlamaya çalışarak yaklaşmak için, fiziksel yaklaşıma da dikkat etmek gerekir. Bunun için de çocukla konuşurken aynı hizada olmaya dikkat etmelidir. Çocukla konuşurken onunla aynı hizaya gelmek için eğilmek, çocuğu kucağa almak veya çocuğu bir masa, koltuk vb. oturtmak gerekir. Bu da boy farkını ortadan kaldırarak, göz göze konuşmak ve çevreye çocuğun bakış açısıyla bakmaya çalışmanın bir yoludur (Navaro,1990).

İçinizdeki çocuğa seslenin, onu oradaki uykusundan uyandırın. Kendi çocukluk yıllarınıza dönün. Neler hissettiğinizi neler yaşadığınızı düşünün. Çocuğu anlamak daha kolaylaşacaktır. Çocuğunuz kendisini sizin yerinize koyamaz. Çünkü o sizin yaşadıklarınızı henüz yaşamadı (Dodson,1997).

Empati, küçük bir tohumun olabileceğinden güzel bir çiçeğe dönüşmesini sağlayan verimli bir toprak gibidir. Toprak sadece tohumun çiçek olmasını sağlar.Tohumun büyümesini kapasiteye bırakır ama, bu kapasite tamamen tohumun içindedir.Empati ,bu toprak gibidir. Çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesini sağlar (Güngör,1999) Bunun aksine çevre tarafından görülmeyen duyguları davranışları onaylanmayan bir başka deyişle empatik olarak geri yansıtılmayan çocuk büyük bir terör yaşar. Bu şiddetli duygu onu insanlıktan uzaklaştırır (Kohut). Onları güvensiz, pasif veya aşırı şımarık, bencil bir kişilik geliştirmeye yöneltir.

Çocukta empati duygusunun gelişmesinin en rahat ve uygun ortamı drama çalışmalarıdır. Değişik rolleri alan, farklı kişiliklere bürünen çocuk kendini ve çevresini daha kolay tanır.

Başka insanların durum ve davranışlarını anlayışla karşılar.Böylece çevresiyle daha rahat empati kurabilir.

EMPATİNİN KURAMSAL AÇIKLAMASI

Ben-Merkezcilik (Ego-Santrizm) ve Empati:

Ben-merkezcilik ve empatik anlayış birbiriyle bağdaşmaz. Empati kurabilmek yani başkalarının rolüne girebilmek için ön şartın, ben-merkezcilikten kurtulmak olduğunu söyleyebiliriz.

Ben-merkezcilik kavramı Piaget (1926) tarafından ortaya atılmıştır. Çocukların düşüncede ve dil kullanımında ben-merkezci olduklarını savunan Piaget, özellikle zihinsel gelişim dönemlerinden birisi olan işlem öncesi dönemdeki çocukların ben-merkezci düşünceleri ve davranışlarıyla ilgili çığır açan çalışmalar yapmıştır.

Konuyla ilgilenen bütün araştırmacılar empati kurmada ben-merkezci davranıştan uzaklaşmanın önemini vurgularlar. Bu arada bazı araştırmacılar –örneğin Ford, 1979 empatiyi, “ben-merkezcilikten uzak davranış” olarak tanımlamaktadırlar. Ford’a göre üç tür ben-merkezcilik vardır; bunları şöyle sıralayabiliriz;

a) Görsel / uzaysal ben-merkezcilik

b) Bilişsel ben-merkezcilik

c) Duygusal ben merkezcilik

Söz konusu ben-merkezcilik türlerine sahip olanlar, nesnelere ve başka insanlara ilişkin gerçekleri fark etmede, diğer insanların rolüne girmede güçlük çekerler. Böyle olunca da diğer insanların bakış açılarına,neler düşündüklerini ve hissettiklerini anlayamazlar.

Kurdek ve Rodgon (1975) üç tür perspektif alma tanımlamışlardır. Bunlar,

a) Algısal perspektif-alma (diğer kişinin bakış açısını fark etme)

b) Bilişsel perspektif-alma (diğer kişinin ne düşündüğünü fark etme)

c) Duygusal perspektif-alma (diğer kişinin yaşamakta olduğu duyguların neler olduğunu fark etme)

Kurdek ve Rodgan’a (1975) göre; algısal, bilişsel ve duygusal açıdan karşılarındaki insanın perspektifini alamayanlar, ben-merkezci davranmış olurlar dolayısıyla da onlarla empati kuramazlar.

Ben-Merkezciliğin Ölçülmesi:

Kişilerin algısal perspektif alma becerileri ölçülmek istendiğinde iki yaklaşıma başvurulur:

1. Deneklere “perspektif problemleri” sunmak,

2. Rotasyon problemleri sunmak.

Perspektif problemlerinde denekten,belli bir duruma (örneğin bir mekana) farklı bir pozisyondan bakacak olsa neler göreceğini söylemesi istenir. Rotasyon probleminde ise denekten, belli bir nesnenin döndürülmesi halinde nasıl görüleceğini tahmin etmesi istenir.

Günlük yaşamdaki kişiler arası iletişimlerde, algısal, bilişsel yada duygusal açıdan ben-merkezci davrandığımızda, çevremizdeki insanlarla sıcak ilişkiler kuramamanın yanı sıra, bir takım iletişim çatışmalarına da yol açabiliriz.

Empati Kurma ve Yardım Etme Davranışı:

Yapılan araştırmalara göre, yardıma ihtiyacı olan (zor durumda bulunan ) kişilere bu kişilerle empati kuranlar, kurmayanlara oranla daha fazla yardımda bulunmaktadırlar (Thakkar ve Kanekar, 1989).Bu sonuç, başkalarıyla empati kuranların onlara yardım etme ihtimallerinin arttığını göstermektedir. Empati kurmanın yardım davranışına nasıl dönüştüğü konusunda başlıca iki kuramsal açıklama vardır:

1. Sıkıntı içinde bulunan kişi ile empati kuran kişi, karşısındakinin durumunu anladığı için sıkıntı duyar ve bu sıkıntıyı gidermek yani kendisini rahatlatmak için o kişiye yardımda bulunur.

2. Sıkıntıda bulunan kişi ile empati kurarak onun durumundan haberdar olan kişi, diğergam bir davranışta bulunarak, sıkıntıdaki kişiyi rahatlatmak amacıyla ona yardım eder.

Yukarıdaki açıklamalardan birincisine göre, yardım davranışının temelinde egoist bir güdü, ikincisine göre ise diğergam (altruistic) bir güdü bulunmaktadır(Batson ve diğerleri 1983, Smith ve diğerleri 1989, Batson 1990)

Empatik yardım davranışının temelinde her iki güdü birlikte yer almaktadır. Bunlardan birincisi ruh sağlığımızı korumaya, ikincisi ise yardım konusundaki toplumsal değerleri sürdürmeye yarıyor olabilir.

Bütün yardım davranışları kişiler arası ilişkilerimizi olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir. Fedakarlık seferberliğine varmadığı sürece her yardım, kişiler arasındaki bağları güçlendirir.

GÜNLÜK YAŞAMDA EMPATİNİN ÖNEMİ

İnsanlar, kendileriyle empati kurulduğunda, anlaşıldıklarını ve kendilerine önem verildiğini hissederler.Diğer insanlar tarafından anlaşılmak ve önem verilmek ise, bizi rahatlatır; kendimizi iyi hissederiz.

Empati sadece kendisiyle empati kurulana yararlı olan bir etkinlik değildir. Empati, empatiyi kuran kişi için de önemlidir. Empati becerileri ve eğilimleri yüksek olan bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişilerin çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri artar. Bell ve Hall (1954) yaptıkları araştırmada, liderlik özelliğine sahip kişilerin empati kurma becerilerinin yüksek olduğunu belirlemişlerdir.

Araştırmalara göre empati kurma becerisi ile işbirliği arasında ilişki vardır. Empatinin kişiler arası iletişimi kolaylaştırıcı özelliği bilindiği için, empatik becerilerini artırmak amacıyla çeşitli meslek mensuplarına empati eğitimi verilmektedir.Örneğin hekimlere, hekim adaylarına, hemşirelere, ticaretle uğraşanlara, satış elemanlarına, öğretmenlere, sosyal çalışmacılara, psikiyatristlere, psikologlara, danışmanlara empati kurma becerilerini artırmak amacıyla eğitim verilmektedir.

Yapılan çeşitli araştırmalarda, çok sayıdaki değişken ile empatik beceri ve eğilim arasında ilişki bulunmuştur. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Bir araştırmada, piyano ve keman çalan gençlerin empatik becerileri ve kendilerine yönelik saygı düzeyleri müzikle uğraşmayan gençlerinkine oranla daha yüksek bulunmuştur. Yine benzeri bir araştırmada, kedi köpek gibi evcil hayvanların beslendiği evlerdeki çocukların empatik becerilerine oranla daha yüksek bulunmuştur.Bu bulgular kişilerin ilgi alanları ile empatik becerileri arasında ilişki bulunduğu anlamına gelmektedir.

Araştırmalara göre empatinin, kendini açma, toplumsallaşma, sosyal duyarlılık ve topluma uyum ile pozitif ilişkisi vardır (Brems,1985). Yani diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerini iyi ifade edebilen, topluma uyumlu ve sosyal duyarlılığı yüksek olan kişiler aynı zamanda empati kurma becerisine de sahiptirler.

Yine araştırmalara göre kaygı, depresyon, çocukları ihmal ve istismar etme ve saldırganlık ile empati kurma arasında negatif ilişki vardır (Brems, 1988). Yani çocuklara kötü davranan yada genelde saldırgan olan kişilerin, çevrelerindeki insanlarla empati kurma ihtimalleri düşüktür.

Araştırmalar suç işleme ile empatik ilgi ve beceri arasında da ilişki bulunduğunu göstermektedir. Chlopan ve arkadaşlarının çalışmasında (1985) suç işlemiş kişilerin empatik ilgi ve becerilerinin, suç işlememiş kişilerinkine oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir.Şüphesiz ki empati kurma becerisinin ilgisinin her zaman sebep, diğer değişkenlerin ise sonuç olduğunu söyleyemeyiz;örneğin “insanlar empati kurmadıkları için suç işler; bu yüzden de empati kurma becerisi düşük olanlar potansiyel suçludurlar” şeklinde bir takım genellemeler yapamayız. Ancak empati ile çeşitli değişkenler arasında karşılıklı ilişkiler bulunduğunu söyleyebiliriz.

ABD’nde yapılan bir araştırmaya göre, özel yetenekli çocukların öğrenme özellikleri arasında; duyarlı olma, başkalarıyla empati kurabilme özelliği de bulunmaktadır. Az önce belirttiğim durum burada da geçerlidir. Kesin bir genelleme yapamayız.

İnsanlar empati kurabildikleri için topluma uyumlu olabilecekleri gibi, topluma uyum sağladıkları için de empati kurma becerilerini ve ilgilerini geliştirmiş olabilirler. Fakat ilişkinin yönü ne olursa olsun, empati ile çeşitli değişkenler arasında ilişki bulunuyor olması, empatinin günlük yaşamımızdaki yerini vurgulamaktadır.

AŞAMALI EMPATİ SINIFLAMASI

Dökmen’nin 1988 yılında ortaya koyduğu Aşamalı Empati Sınıflaması’na göre , üç temel empati basamağı vardır.Bu basamaklar;Onlar basamağı ,Ben basamağı ,Sen basamağı- dır.Bu basamaktan her birisi de kendi içerisinde “ düşünce” ve “duygu” olmak üzere iki alt basamaktan oluşmaktadır.

Onlar Basamağı:Bu basamakta tepki veren bir kişi , karşısındaki kişinin kendisine anlattığı sorun üzerinde düşünmez ; sorun sahibinin duygu ve düşüncelerine dikkat etmez ; bu soruna ilişkin olarak kendi duygu ve düşüncelerinde bahsetmez. Sorunu dinleyen kişi , sorun sahibine öyle bir geribildirim verir ki , bu geri bildirim o ortamda bulunmayan üçüncü şahısların ( toplumun ) görüşlerini dile getirmektedir. Örneğin , parasını israf ettiği için yakınan bir kişiye “ ayağını yorgana göre uzat ” dersem , Onlar basamağına uygun empatik tepki vermiş olurum .

Ben basamağı : Bu basamakta empatik tepki veren kişi ben–merkezcidir; sorun sahibini eleştirir , ona akıl verir , kişiyi sorunlarıyla baş başa bırakır.Örneğin, dinlendiği sorun karşısında “üzüldüm , aynı dert bende de var ” der ve böylece sorun sahibini sorunuyla yüz-üstü bırakır .

Sen Basamağı :Bu basamakta empatik tepki veren bir kişi , kendisine sorununu ileten kişinin rolüne girer , olaylara o kişinin bakış açısıyla bakar. Yani kendisine iletilen sorun karşısında , toplumun yada kendisinin düşüncelerini dile getiremez , doğrudan doğrudan doğruya karşısındaki kişinin duyguları ve düşünceleri üzerinde odaklaşarak, o kişinin ne düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışır .

Dökmen , üç temel empati basamağını kapsayacak şekilde on alt basamak oluşturdu:

1- Senin problemin karşısında başkaları ne düşürür, ne hisseder : Bu basamakta

empati kurmaya çalışan kişi , birtakım genellemeler yapar , felsefi görüşlere, atasözlerine başvurabilir .sorunu anlatan kişiyi toplumun değer yargıları açısından eleştirir .

2- Eleştiri : Dinleyen kişi , sorununu anlatan kişiyi kendi görüşleri açısından eleştirir , yargılar .

3- Akıl Verme: Karşısındakilere akıl verir , ona ne yapması gerektiğini söyler.

4- Teşhis : Kendisine anlatılan soruna yada sorunu anlatan kişiye teşhis koyar; örneğin “sen bunu kendine fazla dert ediyorsun ” der.

5- Bende de var : Kendisine anlatılan sorunun benzerinin kendisinde de bulunduğunu söyler.

6- Benim duygularım : Dinlediği sorun karşısında kendi duygularını sözle yada davranışla ifade eder ; örneğin “üzüldüm” yada “sevindim” der.

7- Destekleme : Karşısındakilerin sözlerini tekrarlamadan onu anladığını , onu desteklediğini belirtir.

8- Soruna eğilme : Kendisine anlatılan soruna eğilir, sorunu iradeler , konuya ilişkin sorular sorar .

9- Tekrarlama : Kendisine anlatılan sorunu , gerektiğinde sorunu anlatan kişinin kullandığı bazı kelimelere de yer vererek özetler; yani dinlediği mesajı kaynağına yansıtmış olur.

10-Derin duyguları anlama : Bu basamakta empati kuran kişinin yerine koyarak,onun açıkça ifade ettiği yada etmediği tüm duygularını fark eder ve bu durumu ona ifade eder .

Yukarıdaki basamaklardan ;

1. basamak = ONLAR BASAMAĞINA

2. , 3. , 4. , 5. , 6. = BEN BASAMAĞINA

7. , 8. , 9. , 10. , = SEN BASAMAĞINA İLİŞKİNDİR.

EMPATİ İLE ANA BABA, YETİŞKİN VE ÇOCUK-BENLİK DURUMUNUN İLİŞKİSİ

Bir insanın sergilediği empatik bir davranışta , bu insanın sahip olduğu üç benlik- durumunun da belirli oranda payı vardır. Yani Ana baba ,Yetişkin ve Çocuk benlik-durumlarına yeterli düzeyde sahip olmayanlar yada üçüne de sahip oldukları halde bunları Yetişkin’in denetiminde dengeli şekilde kullanamayanlar , karşılarındaki kişilerle empati kurmayı ya istemezler yada isteseler bile beceremezler.

Yetişkin benlik-durumu ve empati :

Empati kurabilmek için ben-merkezci olmaktan uzaklaşıp karşıdaki kişinin rolünü almak gereklidir.Karşıdakinin rolünü alabilmek için , özellikle algısal ve bilişsel rol almalar için , sahip olunması gerekli özelliklerden birisi Yetişkin rolüdür.Bu rol sayesinde fiziksel gerçek karşısında akılcı davranmamız ve ben-merkezcilikten uzaklaşmamız mümkün olur. Piaget’e göre fiziksel ve sosyal çevreleriyle kendileri arasında ayırım yapamayan çocuklar ben-merkezci davranırlar (Piaget ,1926 ; Cox , 1980) .Algısal ve bilişsel rol almada ise , nesnelere ve karşımızdaki insanlara ait fiziksel gerçeklerin kavranması esastır.Algısal ve bilişsel rol almanın gerçekleşebilmesi için Yetişkin benlik durumuna sahip olmak bir ön şart sayılmalıdır.

Çocuk benlik-durumu ve empati:

Empati kurabilmek için yetişkin benlik durumu gereklidir fakat yeterli değildir. Empati için gerekli bir başka koşul ise çocuk benlik durumuna sahip olmaktır. Çocuk benlik- durumu, merak, spontanlık, yaratıcılık gibi gibi bazı doğal çocuk eğilimlerini kapsar.

Eğer bir insan karşısındaki insanların, iç dünyalarına /fenomolojik alanlarına ilgi duyuyorsa, merak ediyorsa, ancak bu takdirde o insanların rolüne girerek empati kurmaya çalışacaktır. Bu yüzden empati kuracak kişinin çocuk benlik durumuna sahip olması, en çok da Doğal Çocuk’unu bastırmamış olması gereklidir.

Bazı araştırmacılara göre empati bir yaratıcılık sürecidir; bu yüzden de güzel sanatlarla uğraşan yaratıcı kişilerin empatik becerileri, uğraşmayanlarınkine oranla daha yüksektir (Kalliopuska, 1991). Bir insanın yaratıcılık gösterebilmesi için, çocuk benlik durumunu kullanıyor olması,özellikle Doğal Çocuk’unun bastırılmamış olması gereklidir.

Algısal ve bilişsel rol alma için yetişkin benlik-durumu gerekiyordu. Duygusal rol alma için de çocuk benlik-durumunun gerekli olduğunu düşünebiliriz.

Anababa benlik-durumu ve empati:

Empati için gerekli bir başka benlik durumu ise anababa benlik durumudur. Bir insanın çevresindekilere empatik ilgi duyabilmesi ve onlara empatik tepki verebilmesi için anababa benlik durumuna sahip olması gereklidir. Özellikle Koruyucu Anababa benliğine sahip kişilerin empatik tepki vermeleri ve empatik uyaranların etkisiyle sıkıntıda olanlara yardım etme ihtimalleri artacaktır.

Empati kuracak kişi öncelikle yetişkin benlik durumuna sahip olmalıdır; böylelikle algısal ve bilişsel rol alma gerçekleşebilir. Eğer kişi, çocuk ve anne baba benliklerini yeterince sergileye- miyorsa, bu durumda sadece algısal ve bilişsel rol alma ile yetinmek zorundadır. Algısal ve bilişsel rol almayı gerçekleştiren kişi, eğer çocuk benliğine de sahipse, duygusal rol almayı gerçekleştire- bilir. Eğer kişi ana baba benliğine de sahipse, zihninde oluşan empatik anlayışı sözlü ve sözsüz iletişim yoluyla karşısındaki kişiye ifade eder ve eğer gerekiyorsa o kişiye yardım eder.

Sonuç olarak, üç benlik durumlarını yerine ve zamanına göre uygun bir kompozisyon içinde kullanabilen kişilerin empatik davranışa benzer bir tavır takındıklarını ya da bir tür empatik davranış sergilediklerini söyleyebiliriz.


 

 

 

 

 

 
Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült