Kabala Çalışmalarında Nefes Farkındalığı

Mustafa Kartal


Kabala çalışmalarının tarihçesinde Kabala'nın ezoterik geçmişi Hermetizm’e ve Yeni Platonculuğa kadar uzanır. Kabala, İbraniceden gelmektedir. Genel bir tanımlamayla dilimize "gelenek" anlamında çevrilmiştir. Yahudi ruhsal öğretisinin ve felsefesinin ezoterik yönünü anlatır. Kabala 12. yüzyılda Yahudi felsefesinin mistik düşünce ve uygulamalarını ifade etmek için kullanıldı. Hayat Ağacı ve Sefirot kavramları ile Kabala öğretisi şekillenmeye başladı. Birçok Kabala ekolü, Hıristiyan dünyasına, farklı mistik, teozofik ve ezoterik hareketlere ışık tutmuştur. Eski Ahit'in Peygamberleri döneminden sonra Yahudi mistik filozoflarının ortaya çıkmasıyla aydınlık kitabı anlamına gelen Zohar kitabı tüm Kabalistik öğretinin, meditasyon ve ritüelinin temelini oluşmuştur.

13. yüzyıl Kabala felsefe ve uygulamalarının önemli kişilerinden biri Kör İshak'tır. Kör, İshak İbrani kutsal metinlerini, erken Grek, Hıristiyan Gnostik metinlerini, Basra'lı Sufi tarikatı olan ve İhvanüsSafa adıyla anılan Beyaz Saf Kardeşlik Örgütü'nün çalışmalarını incelemiştir.

Kabala Nefes İlişkisi

Kabala öğretisinin diğer önemli bir kişisi 14. yüzyılda yaşamış olan İspanyol alimi Saragossalı Abraham Abulafia idi. Abulafia, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da uzun yıllar yolculuklar yaptı ve yoga tekniklerini andıran bazı beden duruşları, nefes uygulamaları ve ritmik uygulamaya yönelik dualarla geri döndü. Araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı çalışma disiplinlerini ruhsal öğreti almak isteyenlere yeni bir Kabalistik anlayış içinde öğretti.

Kabalada Nefes Uygulaması

Uygulamanın ilk aşaması, kişiyi bu alıştırmalar boyunca kullanılacak odaklanmış bilinç haline hazırlar. Kabalistlik çalışma için en iyi nasihat "yavaş, ama acele et" şeklindedir.

İkinci aşamada oturarak bedendeki gerginlikleri bırakmak için dörtlü nefes çalışması yapılır. Nefes alıştırması sırasında herhangi bir şey hakkında düşünmeden nefes ritminin farkına varılarak görüş netliği oluşuncaya kadar beklenir.

Üçüncü aşamada ise beş dakikalık dörtlü nefesten sonra normal nefes almaya geçilir. Kabala ağacının Küre ve yolları hakkında daha önceden öğrenilmiş bilgiler düşünülür. Düşüncede yükselen imgelerden biri seçilerek, süregelecek düşünce zinciri sonuna kadar takip edilir. On beş dakikalık bir alıştırmadan sonra iki dakikalığına dörtlü nefese dönülür. Düşünce tekrar netleştiğinde uygulama bitirilir. Çalışma sonrası uygulama sırasında yükselen düşünce ve imgeler not alınır. Üzerinde yoğunlaşmanız istenen Küreler sayısal sıralarına göre takip edilir.

Son aşamaya geçmeden önce tüm sıranın en az dört kere tamamlanmış olması gerekir. Bu uygulama Kabalistik çalışmaların ilk ve en temel çalışmasıdır. Son aşamada bedenin ve gerginliklerin farkındalığı üzerine yoğunlaşılır. Ardından uygun bir meditasyona geçilir.

Uygulamayı sonlandırmak için iki dakikalık dörtlü nefes uygulaması yapılır. Bu aşamada kabala ağacı üzerindeki her Küre ve Yol'a denk gelen duygu hali üzerine yoğunlaşılıp. Farklı Küreler ve Yollar üzerinde çalışırken bunların duygusal hal üzerindeki etkileri gözlenir.

 

 

 

 

 

 


 


Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayın 

  www.aymavisi.org  
 

 

 

 

Egzersiz

 

 

 

 
 + Büyüt | - Küçült